Dnes je streda 17. Júla 2019, meniny má Bohuslav, zajtra Kamila

úvod | aktuality | história | hrad / castle | jaskyňa | pohanská | galéria | cirkev | školstvo | obecný úrad | mapa | faktúry, zmluvy, objednávky | verejné obstarávanie | dokumenty | ochrana osobných údajov | tlačivá na stiahnutie |

Top aktuality

Nová stránka Plaveckého Podhradia.
DEŇ MATIEK
Kvetinový jarmok v Sološnici
Otvorenie turistickej sezóny vlakom Záhoračikom v Plaveckom Podhradí
1. Máj v Plaveckom Podhradí

Počasie na Slovensku

Počítadlo prístupov

Aktuality

pridané: 29.11.2018, 16:01:22
Verejná vyhláška

Obec Plavecké Podhradie, ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v platnom znení (ďalej len stavebný zákon) v súvislosti s nadobudnutím účinnosti § 2 písm. e)  zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. ,,O prechode niektorých pôsobností o organizácii miestnej štátnej správy na obce a vyššie územné celky“, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, podľa  §§ 39 a 39a stavebného zákona vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby  „Obytný súbor ,,Pod Hradom Plavecké Podhradie“, ktorá sa bude realizovať na pozemku par. č.: reg. ,,C“: 1458; 2121; 2118/1 ( reg. ,,E“ 2118/31); 2118/83; 2118/85; 2118/59; 2118/72; 2117; 2116/1; 1451/1; 2109/7 (2109/6 reg. ,,E“); 2112/6 (2112/1 reg. ,,E“); v k. ú. Plavecké Podhradie, pre navrhovateľa: Alex s.r.o., Tomášikova 58, Prešov. Stavba bude umiestnená podľa predloženej dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorú vypracoval 12/2017 autorizovaný architekt Ing. arch. Martin Sládek, autorizačné číslo 0689A a podľa situácie, ktorá je prílohou tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je v zmysle § 42 stavebného zákona doručené verejnou vyhláškou, preto musí byť podľa § 26 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli na Obecnom úrade v Plaveckom Podhradí a na internetovej stránke obce. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Rozhodnutie a situáciu nájdete v sekcii DOKUMENTY.

autor: starosta