Dnes je nedeľa 21. Októbera 2018, meniny má Uršuľa, zajtra Sergej

úvod | aktuality | história | hrad / castle | jaskyňa | pohanská | galéria | cirkev | školstvo | obecný úrad | mapa | faktúry, zmluvy, objednávky | verejné obstarávanie | dokumenty | prevencia kriminality | tlačivá na stiahnutie |

Top aktuality

Pozvánka na konferenciu o Plaveckom hrade
Pozvánka na rokovanie OZ
Aktualizácia cestovných poriadkov
Program Historických trhov
Zoznam kandidátov pre voľby starostu obce

Počasie na Slovensku

Počítadlo prístupov

Aktuality

pridané: 15.12.2017, 14:27:56
Zámer prenajať obecný majetok

Zámer prenajať nehnuteľný majetok obce Plavecké Podhradie ako prípad hodný osobitného zreteľa.

 

V zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení obec Plavecké Podhradie predkladá návrh na prenájom majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa.Obec Plavecké Podhradie, 906 36 Plavecké Podhradie 34 (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať svoj majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa. Predmetom je prenájom nehnuteľného majetku: obecný pozemok parcelné číslo 14/2 zapísaný na LV č. 435 vedenom Správou katastra Malacky v k.ú. Plavecké Podhradie o celkovej výmere 90m2 a obecný pozemok parcelné číslo 14/5 zapísaný na LV č. 435 vedenom Správou katastra Malacky v k.ú. Plavecké Podhradie o celkovej výmere 66m2. Zámer je zverejnený na:

- internetovej stránke: www.plodhradie.sk

- úradnej tabuli obce Plavecké Podhradie

Zámer prenajať svoj majetok odsúhlasilo OZ na svojom zasadnutí dňa 13.12.2017.

Spôsob prenájmu majetku: Spôsobom v zmysle §9a) ods. 9) písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do prenájmu pánovi René Bečák s manželkou Andrea Bečáková, Baltská 13, 82107 Bratislava , Slovenská republika, minimálne za cenu určenú VZN č. 7/2012 o nájme nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve obce Plavecké Podhradie.

Odôvodnenie: Uvedená nehnuteľnosť priamo susedí s parcelou žiadateľa a pre obec je nepotrebná. Túto nehnuteľnosť, určenú na prenájom, obec dlhodobo nevyužíva a ani využívať neplánuje. Žiadateľ má záujem túto nehnuteľnosť využívať nakoľko tieto pozemky sú ohradené plotom a už vyše 20 rokov tvoria súčasť nehnuteľnosti, ktorú žiadateľ nedávno zakúpil.
Vzhľadom na vyššie uvádzané skutočnosti pri zámere prenájmu nehnuteľností sa postupuje v zmysle ustanovenia  § 9a, ods. 9, písmena c, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom OZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.

autor: starosta