Dnes je nedeľa 22. Apríla 2018, meniny má Slavomír, zajtra Vojtech

úvod | aktuality | história | hrad / castle | jaskyňa | pohanská | galéria | cirkev | školstvo | obecný úrad | mapa | faktúry, zmluvy, objednávky | verejné obstarávanie | dokumenty | prevencia kriminality | tlačivá na stiahnutie |

Top aktuality

Verejná vyhláška
Čistý chotár
Zápis do MŠ
Oznam pošta

Počasie na Slovensku

Počítadlo prístupov

Aktuality

pridané: 16.04.2018, 15:26:41

autor: starosta
pridané: 16.04.2018, 09:01:30

Obec Plavecké Podhradie a MAS Podhoran  Vás pozýva na brigádu Čistý chotár, ktorá sa v obci uskutoční v sobotu, 21.4.2018. Začíname o 9:00 hod. pred OÚ. Zameriame sa na zbieranie odpadu v nasledovných lokalitách:  pri železničnej stanici, cestu na hrad, Kráľov potok,  pri hlavnej ceste až po zastávku Obora. Treba si priniesť hrubšie rukavice, hrable, záhradné nožnice prípadne hrubšie vrecia. Vítaný je každý pomocník. :-)

autor: starosta
pridané: 13.04.2018, 13:19:07

Riaditeľka MŠ v Plaveckom Podhradí oznamuje, že zápis do MŠ bude v pondelok 14.5.2018 od 15:00-16:00 hod. v budove Materskej školy.

autor: starosta
pridané: 03.04.2018, 12:02:40

Pošta bude od 4.4.2018 otvorená každú stredu od 7:00-9:00 a od 16:00-17:00.

autor: starosta
pridané: 19.03.2018, 11:35:48

Vážení občania,

pozývam vás v zmysle § 12 zák. NR SR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na 16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  ktoré sa bude konať dňa 22.03.2018 o 18.00 hod. v Dome kultúry s nasledovným programom:

1.   Otvorenie zasadnutia

2.   Určenie zapisovateľa o overovateľov

3.   Nájomná zmluva p. Bečák

4.   Správa HK za rok 2017

5.   Informácia o výsledkoch VO

6.   Žiadosť DHZ

7.   Schválenie RO

8.   Rôzne

      - vyhlásené výzvy – informácia

      - informačná tabuľa cintorín a označenie hrobových miest

9.   Diskusia

10. Záver

 

Понятие «постельное бельё» подразумевает единый комплект тканых изделий — обычно это пододеяльник, простыня, наволочка

В ассортименте только качественное постельное белье киев разным торговых марок.

autor: starosta
pridané: 16.03.2018, 11:06:33

Potraviny Jednota budú v  dňoch 19.3. a 20.3.2018 zatvorené z dôvodu inventúry.

autor: starosta
pridané: 23.02.2018, 10:33:19

Cestovný poriadok vlaku Záhoráčik vo formáte PDF nájdete v sekcii DOKUMENTY.

autor: starosta
pridané: 24.01.2018, 15:52:15

 

 
DÁTUM Deň Pet Pap Sklo
03.01.2018 Streda X    
26.01.2018 Piatok     X
01.02.2018 Štvrtok X    
15.02.2018 Štvrtok   X  
23.02.2018 Piatok     X
08.03.2018 Štvrtok X    
29.03.2018 Štvrtok     X
12.04.2018 Štvrtok X    
17.04.2018 Utorok   X  
27.04.2018 Piatok     X
16.05.2018 Streda X    
25.05.2018 Piatok     X
13.06.2018 Streda X    
19.06.2018 Utorok   X  
29.06.2018 Piatok     X
autor: starosta
pridané: 15.01.2018, 11:05:35

Detský lekár, MUDr. Salčík oznamuje, že v dňoch 17.1.2018 a 18.1. 2018 nebude ordinovať v žiadnej z ambulancií (Zohor, Kuchyňa, Sološnica). Zastupovať bude MUDr. Sláviková v ambulancií v Lozorne v časoch - St:    8:00  - 11:00  Št:   13:00 - 16:00 

autor: starosta
pridané: 08.01.2018, 08:53:44

Oznamujeme občanom, ktorí v minulom roku kúpili, predali, darovali alebo im bola darovaná nehnuteľnosť, ďalej ktorým bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné povolenie, búracie povolenie, ohlásenie drobnej stavby že do 31.01.2018 treba podať na obecnom úrade daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Priniesť ho môžete osobne alebo poslať poštou. Tlačivo si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade alebo stiahnuť na stránke Ministerstva vnútra SR: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=8698.

autor: starosta
pridané: 02.01.2018, 13:25:11

V sekcii DOKUMENTY nájdete informáciu o  Programe odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020 a kontaktnú adresu, na ktorú je možné zasielať pripomienky.

autor: starosta
pridané: 02.01.2018, 11:58:08

Rozpis zvozu komunálneho odpadu na 1. polrok 2018

 

26.01.2018 Piatok
23.02.2018 Piatok
23.03.2018 Piatok
20.04.2018 Piatok
18.05.2018 Piatok
15.06.2018 Piatok
autor: starosta
pridané: 15.12.2017, 14:27:56

Zámer prenajať nehnuteľný majetok obce Plavecké Podhradie ako prípad hodný osobitného zreteľa.

 

V zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení obec Plavecké Podhradie predkladá návrh na prenájom majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa.Obec Plavecké Podhradie, 906 36 Plavecké Podhradie 34 (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať svoj majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa. Predmetom je prenájom nehnuteľného majetku: obecný pozemok parcelné číslo 14/2 zapísaný na LV č. 435 vedenom Správou katastra Malacky v k.ú. Plavecké Podhradie o celkovej výmere 90m2 a obecný pozemok parcelné číslo 14/5 zapísaný na LV č. 435 vedenom Správou katastra Malacky v k.ú. Plavecké Podhradie o celkovej výmere 66m2. Zámer je zverejnený na:

- internetovej stránke: www.plodhradie.sk

- úradnej tabuli obce Plavecké Podhradie

Zámer prenajať svoj majetok odsúhlasilo OZ na svojom zasadnutí dňa 13.12.2017.

Spôsob prenájmu majetku: Spôsobom v zmysle §9a) ods. 9) písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do prenájmu pánovi René Bečák s manželkou Andrea Bečáková, Baltská 13, 82107 Bratislava , Slovenská republika, minimálne za cenu určenú VZN č. 7/2012 o nájme nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve obce Plavecké Podhradie.

Odôvodnenie: Uvedená nehnuteľnosť priamo susedí s parcelou žiadateľa a pre obec je nepotrebná. Túto nehnuteľnosť, určenú na prenájom, obec dlhodobo nevyužíva a ani využívať neplánuje. Žiadateľ má záujem túto nehnuteľnosť využívať nakoľko tieto pozemky sú ohradené plotom a už vyše 20 rokov tvoria súčasť nehnuteľnosti, ktorú žiadateľ nedávno zakúpil.
Vzhľadom na vyššie uvádzané skutočnosti pri zámere prenájmu nehnuteľností sa postupuje v zmysle ustanovenia  § 9a, ods. 9, písmena c, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom OZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.

autor: starosta
pridané: 11.12.2017, 15:55:58

Vážení občania, pozývam vás v zmysle § 12 zák. NR SR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  ktoré sa bude konať dňa 13.12.2017 o 18.00 hod. v Dome kultúry s nasledovným programom:

1.   Otvorenie zasadnutia

2.   Určenie zapisovateľa o overovateľov

3.   Schválenie jednotlivých VZN

4.   Stanovisko FK a HK k rozpočtu na rok 2018

5.   Schválenie rozpočtu na rok 2018

6.   Schválenie rozpočtových opatrení 2017

7.   Príkaz na inventarizáciu

8.   Žiadosť o finančný príspevok TJ Plavecké Podhradie

9.   Rôzne

      - verejná súťaž na zber komunálneho odpadu – informácia

         - informácia o virtuálnom cintoríne

10.   Diskusia

11.   Záver

 

autor: starosta
pridané: 06.12.2017, 15:45:58

Virtuálny cintorín obce Plavecké Podhradie.
Často si pri návšteve cintorína vybavíme v pamäti príbuzného alebo známeho, ktorý už dávno nie je medzi nami. Radi by sme si uctili jeho pamiatku, ale nájsť jeho hrob najmä na väčšom cintoríne je bez pomoci a rady iných niekedy skoro nemožné. Hlavne pre príležitostných návštevníkov v období sviatkov.
Takáto informácia sa dá však pohodlne a rýchlo nájsť aj z domu cez internet návštevou virtuálneho cintorína. Naša obec má od roku 2017 zverejnené cintoríny na internete v rámci rozšírenia cintorínskych služieb pre občanov. Zdrojom podkladov pre virtuálne cintoríny je evidencia hrobových miest obce. Projekt bol realizovaný spoločnosťou TOPSET Solutions s.r.o. Virtuálne cintoríny sú umiestnené na portáli www.cintoriny.sk spoločnosti TOPSET na adrese www.plaveckepodhradie.cintoriny.sk. Portál slúži nielen občanom obce, ale aj širšej verejnosti ako komunikačné rozhranie pre používateľov internetu z celého sveta. Na portáli môžu záujemcovia nájsť zomrelých podľa mena a priezviska, príp. čísla hrobu, pozrieť si polohu hrobov na digitálnej mape cintorína, prezrieť si fotografie náhrobkov. K dispozícii sú údaje o dátumoch narodení, úmrtí a pochovaní zomrelých, údaje o ich menách a priezviskách, prípadne o platbách a uzavretých zmluvách. Portál je okrem slovenčiny plnohodnotne lokalizovaný aj do češtiny, angličtiny, nemčiny a maďarčiny. Návštevníci portálu majú možnosť využiť aj ďalšiu originálnu službu. Na virtuálnom cintoríne môžu položiť na 24 hodín veniec, kyticu a zapáliť sviečku alebo kahan s možnosťou zanechať pri každom hrobe krátky odkaz s menom, textom a dátumom návštevy. Aspoň takouto sprostredkovanou formou si môžu návštevníci na diaľku uctiť svojich blízkych. Že takáto forma spomienky má svoje opodstatnenie a nie je samoúčelná  dokazujú desaťtisíce položených kytíc a zapálených sviečok. Portál poskytuje aj ďalšie zaujímavosti, ako je napr. príspevok k histórii a tradíciám pochovávania na Slovensku a v Európe, trendy v úpravách hrobov, fotogaléria, citáty, atď z pera uznávanej odborníčky na parkové úpravy cintorínov.
Odkaz na sprístupnenie virtuálneho cintorína obce Plavecké Podhradie nájdete vo forme linku v tomto príspevku. Prípadne po vstupe na web stránku obce Plavecké Podhradie kliknite na príslušný link, alebo baner. Alebo jednoducho napíšte do vášho prehliadača adresu: www.plaveckepodhradie.cintoriny.sk

autor: starosta
pridané: 06.12.2017, 08:05:40

autor: starosta
pridané: 04.12.2017, 09:28:44

V sekcii DOKUMENTY nájdete nové cestovné priadky prímestskej autobusovej dopravy platné od 10.12.2017.

autor: starosta
pridané: 29.11.2017, 14:09:14

BVS a.s., oznamuje, že dňa 12.12.2017 v čase od 8:00 – 14:00 hod. bude dočasné prerušenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu pravidelnej údržby a čistenia akumulačnej nádrže prameňa Rajtárka.

autor: starosta
pridané: 29.11.2017, 14:08:15

MUDr. Hudecová oznamujme, že v piatok 1.12.2017 nebude ordinovať. Zastupuje ju MUDr. Vrablicová v Rohožníku. Lekáreň v Plav. Mikuláši bude otvorená do 11-tej hodiny.

autor: starosta
pridané: 29.11.2017, 13:17:17

pondelok 4.12.2017 v doobedňajších hodinách bude mimoriadne pristavený jeden veľkoobjemový kontajner a to len pri liehovare. Nakoľko sa jedná o „skriňový kontajner“ žiadame občanov aby nábytok a všetok odpad rozobrali na čo najmenšie časti a ukladali ho do kontajnera. Do kontajnera je zakázané ukladať elektroodpad, sklo, stavebný odpad a nebezpečné odpady. Zároveň dôrazne upozorňujeme podnikateľské subjekty, že kontajner je pristavený výhradne pre obyvateľov obce a nie pre podnikateľské subjekty, ktoré sú povinné svoj odpad likvidovať na vlastné náklady a nie na náklady obce, teda všetkých občanov. 

autor: starosta
pridané: 28.11.2017, 08:24:42

V sekcii DOKUMENTY nájdete plán vojenskej činnosti na mesiac december 2017.

autor: starosta
pridané: 28.11.2017, 08:15:56

Poslanec NR SR Martin Fecko člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie upozorňuje všetkých občanov , ktorí užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu  o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z.z.. Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká. Prosím, nezmeškajte to občania.

Podrobnosti si môžu občania naštudovať prípadne v zákone č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskej pôdy,.... a konkrétne v § 12b a §24 c.

autor: starosta
pridané: 21.11.2017, 08:48:21

Žiadame občanov, ktorí sú napojení na obecnú kanalizáciu a majú vyúčtovaciu faktúru z BVS za vodu aby prišli zaplatiť poplatok za stočné.

autor: starosta
pridané: 13.11.2017, 15:46:39

Vážení občania,

pozývam vás v zmysle § 12 zák. NR SR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  ktoré sa bude konať dňa 16.11.2017 o 18.00 hod. v Dome kultúry s nasledovným programom:

1.   Otvorenie zasadnutia

2.   Určenie zapisovateľa o overovateľov

3.   Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ

4.   Informácia o pedagogickom a materiálnom zabezpečení MŠ

      a Koncepčný zámer rozvoja MŠ

5.   Schválenie preplatenia faktúr

6.   Rôzne

      - verejná súťaž na zber komunálneho odpadu - informácia

7.   Diskusia

8.   Záver

autor: starosta
pridané: 06.11.2017, 10:35:57

 

1.  Marek Čulen 6
2.  Mária Matiko Štarková 58
3.  Milan Móric 8
4.  Jozef Ralbovský 11
5.  Peter Švaral 83
autor: starosta
pridané: 06.11.2017, 10:34:43

 

1.  Rastislav Blaško 0
2.  Jozef Danko 1
3.  Juraj Droba 39
4.  Pavol Frešo 38
5.  Milan Ftáčnik 32
6.  Natália Hanulíková 0
7.  Ľubomír Huďo 3
8.  Martin Jakubec 1
9.  Ľubomír Kolárik 0
10.  Daniel Krajcer 8
11.  Rudolf Kusý 23
12.  Marián Leinerovič 0
13.  Milan Lopašovský 0
14.  Ján Mrva 16
15. Lukáš Parízek 2
16. Jalal Suleiman 0
17. Andrej Trnovec 0
18. Jozef Uhler 15
autor: starosta
pridané: 06.11.2017, 10:29:38

Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov v obci Plavecké Podhradie dňa 4.11.2017

Počet voličov zapísaných v zozname voličov          566

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní        179

Počet  voličov, ktorí odovzdali obálku                   179

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných

pre voľby do zastupiteľstva                                 166

pre voľby predsedu samosprávneho kraja            178

autor: starosta
pridané: 02.11.2017, 08:17:40

V sekcii DOKUMENTY nájdete plán vojenskej činnosti na mesiac november 2017.

autor: starosta
pridané: 13.10.2017, 09:22:26

Pozrite si, ako to celé prebiehalo. Krátka reportáž v Západoslovenskej TV.

https://www.youtube.com/watch?v=Mj3c8XcX6X8&list=PLmeWD86yY0HL4u5wO_KXiZe4z1tIt1EVM&index=7

autor: starosta
pridané: 12.10.2017, 15:36:50

autor: starosta
pridané: 11.10.2017, 11:53:42

Kontakt na pracovníčku, u ktorej môže volič požiadať (zo závažných zdravotných dôvodov) o hlasovanie mimo volebnej miestnosti: Hubeková Erika, tel. 034/6585123. V deň konania volieb: 034/3811030

autor: starosta
pridané: 11.10.2017, 09:11:09

V sekcii DOKUMENTY nájdete informácie o voľbách do orgánov samosprávnych krajov.

autor: starosta
pridané: 05.10.2017, 11:14:03

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: hubekova@ppodhradie.sk

autor: starosta
pridané: 02.10.2017, 15:45:17

Vážení priatelia, ako už viete, Obec Plavecké Podhradie v spolupráci s Ovocinárom Skalica organizuje 1. ročník Historických farmárskych a remeselných trhov pod hradom, ktoré sa budú konať v sobotu 7.10. 2017 od 10-tej hodiny na strelnici Štimberk v Plaveckom Podhradí. Čakajú vás vystúpenia šermiarov, dobýjanie slameného hradu, dobová hudba, rytierske súboje ako aj lúpežnícka cesta na hrad. Svoje remeslo predvedú kováč, košíkár, mydlár a ďalší. V stredovekej kuchyni si budete môcť dať pripraviť mäso a mäsové výrobky. Budú sa piecť ryby a variť poľovnícky guláš. Na zahriatie bude horúca čokoláda, čaj, čerstvo pražená káva, šandorfské pivo, vynikající ovocné vínka a iné.  Na záver akcie je pripravená ohňová šou.

A práve z dôvodu konania akcie bude v sobotu, 7.10. 2017, aj posledná, mimoriadna, jazda sezóny vláčikom Záhoráčikom, s odchodom zo Záhorskej Vsi o 8:21,  zo Zohoru  8:50, s príchodom do Plaveckého Podhradia o 9:35. Odchod vlaku späť je o 18:23.

Tešíme sa na vašu hojnú účasť.

autor: starosta
pridané: 02.10.2017, 10:03:14

 

 

autor: starosta
pridané: 29.09.2017, 15:34:48

V sekcii DOKUMENTY nájdete plán vojenskej činnosti na mesiac október 2017.

autor: starosta
pridané: 25.09.2017, 10:17:44

V sekcii DOKUMENTY nájdete spresnenie vojenskej činnosti vo VO Záhorie.

autor: starosta
pridané: 07.09.2017, 08:52:06

autor: starosta
pridané: 31.08.2017, 12:40:45

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že sa bude vykonávať odpočet elektromerov v dňoch od 4.9.-9.9.2017. Žiadame občanov aby sprístupnili elektromery prípadne opísali stav elektromeru na viditeľné miesto.

Riaditeľ Základnej školy Sološnica oznamuje, že začiatok školského roku 2017/2018 bude v pondelok 4. septembra 2017 o 8,00 v areáli Základnej školy. Prváci si prinesú aj školské tašky. Dochádzajúcim žiakom ide školský autobus podľa cestovného poriadku ako v minulom školskom roku.

autor: starosta
pridané: 30.08.2017, 10:31:41

Milí priatelia. Bohužiaľ občas sa stane, že sklame technika a preto sa nám nepodarilo premietnuť film Účtovník, za čo sa všetkým ospravedlňujeme. Namiesto neho sme premietli rozprávku V hlave, plánovanú na štvrtok. Z tohto dôvodu dochádza ku zmene aj vo štvrtok, kedy premietneme prekrásnu rozprávku Zootropolis (USA). Pre detičky sú pripravené malé pochúťky :) a pre dospelých bufet v budove futbalového klubu. Premietanie sa začína o 20.00 hod. Tešíme sa na hojnú účasť a veríme, že tentokrát nás problémy obídu. 

Zootropolis. Vitajte v mestskej džungli! Animovaná komédia od tvorcov filmov Ľadové kráľovstvo a Veľká šestka. Moderná zvieracia metropola Zootropolis je mesto ako žiadne iné. Skladá sa z niekoľkých obytných štvrtí, od nóbl predmestia Saharské pole po mrazivé sídlisko Tundrovka, domov polárnych zvierat. Je to skrátka miesto, kde všetky zvieratá žijú spolu, bez ohľadu na veľkosť a stravovacie chúťky, od najväčšieho slona, cez leva po najmenšieho piskora. Keď však do mesta dorazí ambiciózny policajný nováčik Judy Hoppsová, zistí, že byť prvým králikom medzi veľkými zvieratami policajného zboru nie je vôbec jednoduché. A pretože chce svoje kvality dokázať, využije prvú príležitosť a spojí sa aj s pouličným podvodníkom, lišiakom Nickom Wildom, aby vyriešila zložitý a záhadný prípad, smerujúci na najvyššie miesta mesta zvierat…

autor: starosta
pridané: 24.08.2017, 13:57:42

Mudr. Hudecová oznamuje, že od 28.8.-31.8.2017 nebude ordinovať. Zastupuje ju Mudr. Kubincová v Kuchyni.  Lekáreň v Plaveckom Mikuláši bude otvorená každý deň do 11:00 hod.. Mudr. Salčík oznamuje, že od 28.8. do 31.8.2017 nebude ordinovať v ambulancii Sološnica, Zohor a Kuchyňa. Zastupuje Mudr. Černák Alexander v ambulancii Stupava.

autor: starosta
pridané: 24.08.2017, 13:18:04

autor: starosta
pridané: 22.08.2017, 13:40:40

Pozývame všetkých do obecného amfiteátra, kde sa bude v pondelo, 28.8.2017 od 20.30 hod., premietať vynikajúci americký film Účtovník, natočený v r. 2016.

Účtovník. Ben Affleck hrá zaujímavú postavu účtovníka. Na pohľad civilný uhladený chlapík vie každému poradiť a pomáha dobrým ľuďom. V skutočnosti žije iný život a maká pre klientov v rôznych častiach sveta – usporiada im účtovníctvo a keďže občas ide do tuhého, dokáže sa ovládať aj v sebaobrane. Zrazu sa v FBI uvedú kolá do pohybu, keď sa ten chlapík objavuje na príliš mnohých miestach naraz, rozhodne sa jeden šéf oddelenia poveriť agentku, aby mu ho našla. Zatiaľ čo Účtovník nastupuje na novú misiu – v robotickej firme hľadá stratené peniažky za posledné obdobie.

A to stačí, viac už vedieť nemusíte, lebo si film naplno nevychutnáte. Opäť jeden z kategórie „čím menej, tým lepšie“. Náčrt deja a trailer vám musí stačiť, lebo toto je presne ten kúsok, kedy sa všetky nitky rozpletajú postupne a radi sa necháte ukolísať nevedomosťou a dobre načasovanými pointami.

Na záver leta sme pripravili premietanie aj pre deti a dospelých - vo štvrtok  31.8.2017 od 20.00 sa bude premietať animovaná rozprávka americkej produkcie z roku 2015 - V hlave. 

V hlave je jeden z najoriginálnejších filmov roka a ak si nezaslúži nomináciu na Oscara aj v hlavnej kategórii, bude to úplne premárnená príležitosť. Spôsob, akým je postavené fungovanie mysle a prepojenie s reálnymi zážitkami vo svete, je obdivuhodný. Otvára nové úrovne fantázie, ktoré majú zmysel a dokonca majú obrovské ambície popisovať kompletný systém: silné väzby i putá vytvárajú ostrovy, sny sú formované ako továreň z denných spomienok a fungujú ako filmové štúdiá. Nájdete tu zobrazenie zabúdania a vyhadzovanie spomienok. Dokonca si autori trúfajú na vykreslenie podvedomia...

Bufet bude zabezpečený v budove športového areálu. Nezabudnite si zobrať deky a podložky na sedenie. V prípade nepriaznivého počasia sa bude premietať v KD. Tešíme sa na hojnú účasť :)

autor: starosta
pridané: 21.08.2017, 08:24:42

V rámci 5. ročníka filmového Festivalu pod hradom a osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky o obci bola pokrstená pesnička o Plaveckom Podhradí. Poslucháčom, ktorí boli na jej premiére počas osláv, sa veľmi páčila. Kto by mal chuť si ju vypočuť, tu je link : https://www.youtube.com/watch?v=Y3wfsWh8iLk

autor: starosta
pridané: 15.08.2017, 09:18:46

Vážení občania,

pozývam vás v zmysle § 12 zák. NR SR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  ktoré sa bude konať dňa 17.08.2017 o 18.30 hod. v Dome kultúry s nasledovným programom:

1.   Otvorenie zasadnutia

2.   Určenie zapisovateľa o overovateľov

3.   Zmluva o združení obcí

4.   Diskusia

5.   Záver

 

autor: starosta
pridané: 04.08.2017, 11:55:14

autor: starosta
pridané: 03.08.2017, 14:18:31

Pri príležitosti osláv 770. výročia obce udelil starosta občanom a organizáciám "Cenu starostu obce" za dlhodobú a obetavú činnosť v prospech obce. Oceneným ďakujem za ich činnosť a som presvedčený, že si toto ocenenie určite zaslúžili. Zároveň však ďakujem aj všetkým, ktorí ocenenie nedostali, ale ktorí taktiež nezištne  pracujú v prospech obce a jej občanov. Tým patrí naše veľké ĎAKUJEME.

autor: starosta
pridané: 31.07.2017, 09:54:00

Oznamujeme, že sú v predaji magnetky Plavecké Podhradie vyrobené pri príležitosti 770. výročia obce. Sú kovové a vyhotovené v troch farbách. Cena je 3,-€ za kus. Magnetky sú k dispozícii na OÚ a budú v predaji aj počas premietaní na Filmovom festivale.

 

autor: starosta
pridané: 28.07.2017, 08:43:44

V sekcii DOKUMENTY nájdete plán vojenskej činnosti na mesiac august 2017.

autor: starosta
pridané: 27.07.2017, 10:02:09

Vzhľadom ku skutočnosti, že sa vyskytli viaceré otázky ohľadom festivalu a jeho priebehu, uvádzame nasledovné upresnenie :

Festival začína v piatok, 28.júla 2017 o 21:30 hod. premietaním filmu Všetko alebo nič (Všechno nebo nic).

V sobotu 29.júla je pripravený hlavný program k príležitosti osláv 770. výročia písomnej zmienky o obci so začiatkom od 17-tej hodiny (presne!!!). Program odštartuje odovzdávanie cien starostu obce. Nasledovať bude :

17:30 Dychová hudba Záhorienka

18:00 Krst pesničky o Plaveckom Podhradí

18:15 Folklórny súbor Skaličan

19:00 Heligonkári zo Senice

19:45 Prednáška „Poznatky o najstarších dejinách Plaveckého Podhradia“

20:15 ABBA revival

21:30 Kabát revival

23:00 Ohňostroj

V sobotu sa NEPREMIETA!!!

V nedeľu 30.júla o 21:30  sa bude premietať film V zajatí démonov 2. 
18:15 Folklórny súbor Skaličan
19:00 Heligonkári zo Senice
19:45 Prednáška „Poznatky o najstarších dejinách Plaveckého Podhradia“
20:15 ABBA revival
21:30 Kabát revival
23:00 Ohňostroj
V nedeľu 30.júla sa bude premietať film V zajatí démonov 2 o 21:30.

autor: starosta
pridané: 24.07.2017, 14:44:18

Detský lekár MUDr. Salčík oznamuje, že v dňoch 31.7. - 2.8. 2017  a 14.8. - 20.8. 2017 bude mať v detskej ambulancii Kuchyňa, Sološnica a Zohor dovolenku. V daných dňoch dovolenky bude zastupovať MUDr. Sláviková Eva v amb. Lozorno a Malacky.

autor: starosta
pridané: 21.07.2017, 12:18:18

autor: starosta
pridané: 13.07.2017, 10:22:13

MUDr. Hudecová oznamuje, že od 17.7. 2017 do 28.7.2017 bude čerpať dovolenku. Zastupovať ju bude MUDr. Vrablicová v Rohožníku. Lekáreň v Plaveckom Mikuláši bude otvorená každý deň do 11.00 hod.

autor: starosta
pridané: 06.07.2017, 12:17:37

Voľby
do orgánov samosprávnych krajov

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú

v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec,
ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je

Ÿ zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,

Ÿ výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

III

Právo byť volený

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿ výkon trestu odňatia slobody,

Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

autor: starosta
pridané: 30.06.2017, 12:50:50

V sekcii DOKUMENTY nájdete plán vojenskej činnosti na mesiac júl 2017.

autor: starosta
pridané: 27.06.2017, 11:22:13

MUDr. Hudecová oznamuje, že v piatok 30.6.2017 nebude ordinovať. Zastupuje ju MUDr. Vrablicová v Rohožníku. Lekáreň v Plav. Mikuláši bude otvorená do 11:00 hod. Detský lekár MUDr. Salčík oznamuje, že v dňoch 6.7.-11.7.2017 budú ambulancie v Sološnici, Kuchyni aj Zohore zatvorené.Zastupovať bude MUDr. Sláviková Eva v Lozorne a v Malackách.

autor: starosta
pridané: 21.06.2017, 09:01:50

Vážení občania,

pozývam vás v zmysle § 12 zák. NR SR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  ktoré sa bude konať dňa 23.06.2017 o 18.00 hod. v Dome kultúry s nasledovným programom:

1.   Otvorenie zasadnutia

2.   Určenie zapisovateľa o overovateľov

3.   Záverečný účet obce za rok 2016

4.   Správa audítora

5.   Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017-06-2

6.   Nájomná zmluva Agropartner

7.   Rôzne

        - schválenie preplatenia faktúr

        - problematika ČOV

        - voda prípojka fínske domky

8.   Diskusia

9.   Záver

autor: starosta
pridané: 15.06.2017, 14:37:56

V sekcii DOKUMENTY nájdete rozpisy zvozu separovaného (PET, papier, sklo) ako aj komunálneho odpadu  na II. polrok 2017.

autor: starosta
pridané: 15.06.2017, 11:08:07

S radosťou vám oznamujem, že ŽSR pridala jednu súpravu na víkendových vlakoch a to smerom z Plaveckého Podhradia do Záhorskej Vsi s odchodom z PP o 10 hod. 23 min, čím naši  občania získali možnosť ísť aj s bicyklami prejsť si cyklotrasy pri Morave. Prvý vlak odíde už túto sobotu. Aktuálny cestovný poriadok viď nižšie.

autor: starosta
pridané: 08.06.2017, 09:19:11

V sekcii DOKUMENTY nájdete podorbne rozpísané, ktorých čísel sa odstávka týka.

autor: starosta
pridané: 01.06.2017, 09:32:19

Dňa 2.6.2017 bude pošta zatvorená. Roznos dôchodkov bude zabezpečený.

autor: starosta
pridané: 02.05.2017, 12:02:16

V sekcii DOKUMENTY nájdete plán vojenskej činnosti na mesiac máj 2017.

autor: starosta
pridané: 28.04.2017, 13:42:52

Oznamujeme zmenu otváracích hodín na pošte v Plaveckom Podhradí:

Pondelok: 7:00-10:00

Utorok:    7:00-10:00

Streda:    7:00-  9:00 a 15:00-17:00

Štvrtok:   7:00-10:00

Piatok:     7:00-10:00

autor: starosta
pridané: 27.04.2017, 14:08:56

Pozývame občanov na slávnostné privítanie prvého sezónneho vlaku, ktorý príde do stanice Plavecké Podhradie v sobotu 29. apríla o 9:30 hod. a odchádza o 14:23 hod. Počas privítania budete mať možnosť pochutnať si na pečenom sumcovi alebo šťuke, občerstviť sa rôznymi nápojmi a vypočuť si známe pesničky v podaní country kapely.Tešíme sa na vašu účasť.

autor: starosta
pridané: 21.04.2017, 14:54:06

Upozornenie polície SR

V nočných hodinách telefonicky kontaktuje staršie osoby podozrivý muž, ktorý sa predstavuje ako lekár a oznamuje im, že ich blízky príbuzný mal autonehodu a je po operácii v nemocnici, pričom zisťuje informácie či sú staršie osoby samé doma a či majú peniaze a ponúka im odvoz do nemocnice. Žiadame občanov aby v žiadnom prípade na takúto výzvu nereagovali, jedná sa o podvodné konanie neznámeho páchateľa. V prípade takéhoto telefonátu kontaktujte linku 158 alebo najbližšie Obvodné oddelenie Policajného zboru.

autor: starosta
pridané: 06.04.2017, 11:15:51

Potraviny Jednota v Plaveckom Podhradí budú otvorené každý deň od 6:00-18:00 hod  a v sobotu od 6:00-11:00 hod.

autor: starosta
pridané: 04.04.2017, 15:35:41

V sekcii DOKUMENTY nájdete plán vojenskej činnosti na mesiac apríl 2017.

autor: starosta
pridané: 30.03.2017, 08:48:57

autor: starosta
pridané: 28.03.2017, 14:23:32

Vážení občania, pozývam vás v zmysle § 12 zák. NR SR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  ktoré sa bude konať dňa 31.03.2017 o 18.00 hod. v Dome kultúry s nasledovným programom:

1.   Otvorenie zasadnutia

2.   Určenie zapisovateľa o overovateľov

3.   Voľba hlavného kontrolóra obce

4.   Schválenie VZN

5.   Rôzne

6.   Diskusia

7.   Záver

autor: starosta
pridané: 27.03.2017, 11:05:21
Chcem sa touto cestou poďakovať všetkým zúčastneným na akcii Čistý chotár. Menovite to boli : Marián Grúz, Ladislav Rybár, Kristián Rybár, Radoslav Surovič, manželia Zambojovi a rodina Popovičová. Im patrí uznanie a veľká vďaka. Napriek minimálnej účasti sa podarilo vyzbierať len 15 vriec plastov, plienok a rôzneho iného bordelu, vrátane pneumatík, obuvi alebo oblečenia, ktorého sa občania zbavujú jeho vyhodením do prírody. To je úplne super, pretože tak si skrášľujeme vlastné životné prostredie a vďaka tomu sa môže konať taká masová akcia akou je čistý chotár. Len tak ďalej, bordelotvorcovia, nabudúce to už zrejme necháme tak, pretože sa vám to asi tak páči a chcete v takom žiť, keď to neustále robíte znova a znova. Len sa nečudujte, keď to rovnako pojmú aj ostatní, a jednoho dňa začnú svoj bordel voziť do vašich záhrad a pred vaše domy. To bude paráda a určite vás to urobí šťastnými.
autor: starosta
pridané: 24.03.2017, 08:34:48
Pozývame občanov na akciu Čistý chotár, ktorá bude v sobotu 25.3.2017. Zraz je pred obecným úradom o 9:00 hod. Prineste si so sebou hrable, motyky, rukavice a dobrú náladu a odhodlanie pomôcť urobiť náš chotár krajším.
autor: starosta
pridané: 03.03.2017, 14:23:36

V sekcii DOKUMENTY nájdete plán vojenskej činnosti na mesiac marec 2017.

autor: starosta
pridané: 28.02.2017, 15:11:23

Vážení občania, pozývam vás v zmysle § 12 zák. NR SR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  ktoré sa bude konať dňa 03.03.2017 o 18.00 hod. v Dome kultúry s nasledovným programom:

1.    Otvorenie zasadnutia

2.    Určenie zapisovateľa o overovateľov

3.    Žiadosť o prenájom obecného pozemku p. Horňáček

4.    Žiadosť o prenájom obecného bytu M. Bajnár

5.    Vyhlásenie voľby HK

6.    Dohoda o urovnaní

7.    Schválenie preplatenia faktúr

8.    ZŠ

9.    Správa o kontrolnej činnosti HK za II. polrok 2016

10.  Rôzne

11.  Diskusia

12.  Záver

autor: starosta
pridané: 17.02.2017, 09:10:48

Na základe zmeny v plánovanej činnosti vo VO Záhorie severná časť žiadam o vykonanie zmeny v „Pláne vojenskej činnosti vo VO Záhorie na mesiac február" nasledovne:

Pôvodne plánovaná činnosť:

24. 2. v dobe 07:00- 12:00 hod.

25. 2. nebola plánovaná činnosť

Nová plánovaná činnosť:

24. 2. v dobe 07:00 -16:00 hod.

25. 2. v dobe 08:00- 16:00 hod.

autor: starosta
pridané: 16.02.2017, 13:31:04

autor: starosta
pridané: 16.02.2017, 11:25:24

COOP Jednota otvára rekonštruovanú prevádzku už tento piatok, 17.2.2017 o 6:00 hod. Otváracia doba bude:  Pondelok – Piatok od 6:00-17:00, Sobota od 6:00 – 11:00 hod.

autor: starosta
pridané: 15.02.2017, 10:03:16

V súlade s § 18 a, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Podhradí elektronickým hlasovaním  dňa 14.02.2017 vyhlásilo voľby hlavného kontrolóra obce Plavecké Podhradie.

Voľby sa uskutočnia dňa 31.03.2017.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Plavecké Podhradie musí odovzdať svoju písomnú prihlášku do 15.03.2017 do 12.00 hod. na adresu:

Obec Plavecké Podhradie
906 36 Plavecké Podhradie 34

v zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra obce Plavecké Podhradie – neotvárať“

Úväzok: 8 hodín mesačne

Požiadavky na uchádzača:

1. kvalifikačné predpoklady
– ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie ekonomického smeru,
– znalosť základných noriem samosprávy,
– prax 5 rokov v kontrole, alebo samospráve

2. náležitosti prihlášky
– osobné údaje kandidáta,
– profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe,
– úradne overený doklad o dosiahnutom najvyššom vzdelaní,
– výpis z registra trestov nie starší ako 3
mesiace a súhlas so spracovaním osobných údajov

Písomné prihlášky je potrebné odovzdať v termíne do 15. 03. 2017 na Obecný úrad v Plaveckom Podhradí, Plavecké Podhradie 34, do 12.00 hod. v obálke s označením

“VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA” – NEOTVÁRAŤ“

Podrobné požiadavky na kandidáta nájdete v sekcii DOKUMENTY.

autor: starosta
pridané: 15.02.2017, 09:00:40

Detský lekár MUDr. Salčík oznamujeme, že v dňoch 16.2.2017 (štvrtok) a 20.2.2017 (pondelok) budú jeho ambulancie pre dovolenku zatvorené. Zastupovať bude MUDr. Sláviková v Lozorne v nasledovných hodinách:

16.2.2017 – detská ambulancia Lozorno 13:00 – 16:00 hod.

20.2.2017 – detská ambulancia Lozorno 08:00 – 11:00 hod.

(21.2. – 23.2. bude MUDr. Salčík ordinovať len v Zohore, ambulancie v Kuchyni a v Sološnici budú zatvorené)

 

autor: starosta
pridané: 01.02.2017, 12:09:37

Pošta bude v dňoch 1.2., 2.2. a 3.2.2017 z dôvodu choroby zatvorená.

autor: starosta
pridané: 30.01.2017, 08:26:20

Vážení spoluobčania, milé detičky. Pozývame vás na prvé tohoročné premietanie, ktoré sa uskutoční v piatok, 03.02.2017 v Dome kultúry. Pre detičky je o 17.00 hod  pripravená rozprávka Zambezia zároveň s drobným občerstvením. Pre dospelých od 20.00 premietneme film Dokonalý trik. Tešíme sa na hojnú účasť.

Zambezia  Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný, Rok 2012

Mladý sokol Kai sa aj napriek zákazom svojho otca vydá na dobrodružnú výpravu do bájneho vtáčieho mesta Zambezia, aby sa stal členom prestížnej letky chrániacej mesto pred útokmi nepriateľov. Jeho otec sa ho snaží zadržať, ale je chytený podlým jašterom, ktorý „kuje pikle“ na prepadnutie Zambezie. Kai a jeho spriaznená duša Zoe budú musieť použiť všetky svoje sily, aby pred ním toto jedinečné miesto zachránili.

Dokonalý trik   Drama / Fantasy / Mysteriózní / Thriller, Rok 2006

Existuje tajomstvo, kvôli ktorému by ste zabíjali? V tomto napínavom a vzrušujúcom thrilleri od režiséra Christophera Nolana (Batman začíná, Memento) uvidíte Hugh Jackmana a Christiana Balea v postavách dvoch súperiacich kúzelníkov, ktorých snaha predbehnúť jeden druhého sa zmení na smrteľnú pascu. Scarlett Johansson ako pôvabná asistentka sa stane figurkou aj hráčom v ich súperení. Skvele obsadené vedľajšie role v čele s Michaelem Cainom a Davidem Bowiem. Geniálny príbeh a úžasný zážitok.

 

autor: starosta
pridané: 13.01.2017, 15:43:09

Cesta do Rohožníka z eurofondov

Bratislavský samosprávny kraj plánuje predložiť po vyhlásení výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len ŽoNFP“) na realizáciu projektu „Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník - Malacky“. Súčasťou rekonštrukcie bude aj vybudovanie obchvatu Rohožníka. Spolufinancovanie župy bude 400 000 eur.

„Kvalitné regionálne cesty budú slúžiť nielen obyvateľom kraja na pohodlnejšiu prepravu do škôl, práce či k lekárovi. Kvalitná infraštruktúra je výhodou aj pre investorov, ktorí tak prinesú do regiónu pracovné príležitosti. Modernizácia cesty tretej triedy Rohožník – Malacky je spôsobená najmä jej zúfalým stavom, pretože po nej denne prechádzajú ťažké nákladné vozidlá. Cesta bude nielen zrekonštruovaná, ale aj rozšírená a tým pádom bude môcť byť prekategorizovaná na cestu druhej triedy,“ objasnil zámer župy predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Cieľom projektu je modernizácia cesty III. triedy 1113 v jestvujúcom koridore z hľadiska plynulej a bezpečnej dopravy. Hlavným účelom je vybudovanie kvalitnej a kapacitne vyhovujúcej cesty pre potreby regionálnej dopravy a to najmä nákladnej. Existujúca cesta III. triedy 1113 nevyhovuje dnešnému dopravnému zaťaženiu a to z hľadiska technického ako aj z hľadiska stavebného. Okrem modernizácie cesty III. triedy 1113 sa výhľadovo projektuje obchvat obce Rohožník v záujme vylúčenia nákladnej dopravy mimo obce.                        

Projekt už má spracovanú dokumentáciu pre stavebné povolenie. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na realizačný projekt a BSK požiadalo o vydanie stavebného povolenia. Ukončenie verejného obstarávania sa predpokladá na december 2016.

„Projekt bude financovaný z Operačného programu IROP 2014 – 2020, Prioritná os č. 1 „Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch“. Tá je primárne určená na posilnenie regionálnej mobility. Spolufinancovanie župy je vo výške 400 000 eur a predpokladáme, že po úspešnom verejnom obstarávaní na realizátora stavby by sme mohli samotnú výstavbu a rekonštrukciu začať v treťom kvartáli 2017, vysvetlila riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK Barbora Lukáčová.

Rozpočet BSK na projekt je plánovaný vo výške 8 000 000,00 EUR, pri spolufinancovaní z vlastných zdrojov vo výške 400 000,00 EUR. Výška nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 4 000 000,00 EUR, Výška finančného príspevku zo štátneho rozpočtu predstavuje 3 600 000,00 EUR.

 

autor: starosta
pridané: 12.01.2017, 14:02:11

Oznamujeme občanom, ktorí v roku 2016 kúpili, predali, darovali alebo dostali darom nehnuteľnosť,  že si musia podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na vznik alebo zánik. Podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti si musia aj tí občania, ktorým bolo vydané stavebné, kolaudačné, búracie rozhodnutie alebo ohlásili drobnú stavbu. Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti treba podať do 31.1.2017

autor: starosta
pridané: 10.01.2017, 14:55:34

Dátum

Deň

INTERVAL ZVOZU  1x mesačne

 
 

18.01.17

Streda

X

 

15.02.17

Streda

X

 

15.03.17

Streda

X

 

12.04.17

Streda

X

 

11.05.17

Štvrtok

X

 

07.06.17

Streda

X

 

autor: starosta
pridané: 29.12.2016, 11:36:51

Obec Plavecké Podhradie Vás srdečne pozýva na kapustnicu, ktorá sa bude podávať v piatok 30.12.2016 od 10:00 hodiny na lúke pod Plaveckým hradom. Plavecká jaskyňa bude bohužiaľ uzavretá a to z dôvodu usídlenia väčšej skupiny netopierov. To ale nevadí, príďte si pozrieť čo nového sa udialo na hrade. Zase sme pokročili o hodný kus dopredu a celá severná veža je zastabilizovaná takže už nehrozí jej zrútenie. Príďte a uvidíte výrazné zmeny. Tešíme sa na vašu návštevu.

autor: starosta
pridané: 28.12.2016, 08:56:27

MUDr. Hudecová oznamuje, že od 2.1. do 5.1.2017 nebude ordinovať.  Zastupuje ju MUDr. Vrablicová v Rohožníku.

autor: starosta
pridané: 27.12.2016, 08:53:34

V sekcii DOKUMENTY nájdete plán vojenskej činnosti na mesiac január 2017.

autor: starosta
pridané: 22.12.2016, 14:56:05

DÁTUM

Deň

Pet

Pap

Sklo

 
 

10.01.17

Utorok

X

     

24.01.17

Utorok

   

X

 

09.02.17

Štvrtok

X

     

15.02.17

Streda

 

X

   

21.02.17

Utorok

   

X

 

10.03.17

Piatok

X

     

29.03.17

Streda

   

X

 

12.04.17

Streda

X

     

21.04.17

Piatok

 

X

   

28.04.17

Piatok

   

X

 

10.05.17

Streda

X

     

26.05.17

Piatok

   

X

 

09.06.17

Piatok

X

     

21.06.17

Streda

 

X

   

30.06.17

Piatok

   

X

 

autor: starosta
pridané: 15.12.2016, 16:49:35

Podľa § 9 ods.2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon ) v znení neskorších predpisov platí : „ Závady v schodnosti priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a prejazdných úsekoch ciest cez obce, ako aj závady v schodnosti miestnych komunikácií určených výhradne pre chodcov, sú povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácií. Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom.“

autor: starosta
pridané: 12.12.2016, 12:03:07

Vážení občania, pozývam vás v zmysle § 12 zák. NR SR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  ktoré sa bude konať dňa 14.12.2016 o 18.00 hod. v Dome kultúry s nasledovným programom:

1.    Otvorenie zasadnutia

2.    Určenie zapisovateľa o overovateľov

3.    Schválenie jednotlivých VZN

4.    Stanovisko FK a HK k rozpočtu na rok 2017

5.    Schválenie rozpočtu na rok 2017

6.    Schválenie rozpočtových opatrení 2016

7.    Správa o činnosti MŠ

8.    Príkaz na inventarizáciu

9.    Schválenie opravy havárie – strecha KD

10.  Rôzne

11.  Diskusia

12.  Záver

 

autor: starosta
pridané: 05.12.2016, 15:22:01

V sekcii DOKUMENTY nájdete  cestovné poriadky prímestských liniek, ktoré prechádzajú našou obcou, pre obdobie r. 2016/2017, ktoré budú od v platnosti od 11.12.2016 .

autor: starosta
pridané: 30.11.2016, 09:53:17

V sekcii DOKUMENTY nájdete plán vojenskej činnosti na mesiac december 2016.

autor: starosta
pridané: 29.11.2016, 11:01:49

autor: starosta
pridané: 29.11.2016, 08:47:54